פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
שיפור הזיכרון והריכוז ככלי ניהולי
מטרה:
הזיכרון הוא חלק מהמערכת האנושית של קליטה ועיבוד מידע. הוא מושפע ממשתנים מצביים ומשתנים אישיותיים. אפשרי שיהיה לנו זיכרון טוב בתחומים מסוימים לדוגמא: זכירת מילות שירים ששמענו ברדיו פעם אחת בלבד. וזיכרון חלש בתחומים אחרים לדוגמא: זכירת מספרי טלפון. שימוש בטכניקות יעילות להגברת הזיכרון והקשב, מחזק את התחומים בהם זיכרון חלש ויבסס את התחומים בהם זיכרונכם חזק. מטרות הסדנה:להקנות שיטות לשיפור הזיכרון בחיי העבודה ובניהול, ולתת כלים אפקטיבים לשיפור יכולת הקשב והריכוז.
נושאים:
 בדיקה עצמית של הזיכרון וקביעת יעדים לשיפור.
 זיהוי גורמים ומצבים הפוגעים בזיכרון.
 הזיכרון – תהליך ומודל .
 שיטות אפקטיביות לאחסון מידע.
 תרגילים לפיתוח אסוציאציות ודמיון.
 טכניקות להגברת קשב וריכוז.
 תהליך שליפת המידע.

תוצאה:
המשתתפים יתרגלו שימוש בשיטות לתירגול ושיפור הזיכרון והעברה מזיכרון טווח קצר לזיכרון טווח בינוני. כתוצאה מההשתתפות בסדנה יוכל המשתתף לזכור שמות, תוי פנים, מטלות, ומשימות.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994