פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
הכשרת חונכים פנים ארגוניים.
לקליטה פיתוח ושימור עובדים
מטרה:
ארגונים פרטיים וציבוריים, בארץ ובעולם, משקיעים תשומות רבות, כספיות ומקצועיות, באיתור וגיוס עובדים ומנהלים איכותיים, הכשרתם וטיפוחם, במטרה לשמרם יצרניים ואפקטיביים לפרק זמן ארוך ככל שניתן. בהגיעם לארגון, עוברים עובדים אלה, מספר תחנות מקצועיות ואישיות, שלכל אחת מהם, השפעה ייחודית על עיצובו המקצועי, מידת הזדהותו עם ערכי הארגון, מורשתו ואופן תפקודו.

אחת התחנות המשמעותיות ביותר לעובד/מנהל בארגון, הנה קליטתו וחניכתו ולאופן ביצועה, השפעה מרחיקת לכת על עיצובו והמשך דרכו בארגון. מנהלי ארגונים, הגיעו למסקנה, כי השקעה זו במשאב האנושי, חיונית לארגון, למנהליו ועובדיו בהיבט אסטרטגי של התפתחות הארגון ומקסום יכולותיו.

תהליך יעיל ואפקטיבי של חניכה, נדרש להיות מבוצע, לא רק בעת קלטתו של עובד חדש בארגון, אלה גם במספר תחנות נוספות במסגרת מסלול הקרירה של העובד/מנהל וכחלק מהכשרתו. בין תחנות אלו ניתן לכלול גם חניכה לצורך רכישת מיומנות מקצועית נוספת, מעבר לתפקיד אחר, קידום, חניכה לאחר הכשרה מיוחדת לצורך התאמה בין מתודולוגיה ופרקטיקה, או חניכה לצורך הסמכה.

לדרג הניהולי בארגון, השפעה ישירה על האופן בו יקלטו עובדים ביחידות השונות ועל משך הזמן בו יישארו בארגון. מיומנות החניכה או ניהול חניכה, מהווה מיומנות מרכזית הנחוצה למנהלי בארגון, כחלק מפיתוח עובדיו ושימורם.
נושאים:
א. הגדרת החניכה, מה היא מאפשרת ומה יוצרת.
ב. סוגי החניכה השונים.
ג. תנאים נדרשים לחניכה אפקטיבית.
ד. גורמים חיוניים להצלחת התהליך.

הערכות לקראת חניכה.

א. מרכיביה ההכרחיים של תכנית חניכה.
ב. אופן כתיבת תכנית חניכה.
ג. התאמת תכנית החניכה לפרופיל הנחנך והתפקיד.
ד מדדי בקרה להצלחת התהליך.
ה. הקצאת משאבים לביצוע חניכה.
ו. אחריות דרג ניהולי לתהליך החניכה.

החונך וחשיבותו הערכית לתהליך.

א. מי הוא החונך `` הטוב ``
ב. התאמת החונך לנחנך ומהות הציוות ביניהם.
ג. אחריותו של החונך בתהליך החניכה.

ביצוע חניכה בפועל.

א. תאום ציפיות בין נחנך לחונך ומיסוד חוזה למידה.
ב. הבנת הנחנך את תפקידו האקטיבי בתהליך.
ג. מימוש תכנית החניכה.
ד. ליווי ובקרה של תכנית החניכה.
ה. חשיבות תיעוד התהליך.
ו. המשוב, כלי מרכזי לשיפור ביצועי הצדדים.

סיכום חניכה והערכת התהליך.

א. ביצוע הערכה מסכמת לתהליך.
ב. הפקת לקחים ולמידה ארגונית
ג. מיסוד תהליכי למידה ושיפור ארגוני.

קהל יעד:
התוכנית המוצעת מתאימה לעובדים בארגון הנדרשים לבצע תהליכי חניכה ולמנהלים האחראים על ניהול תהליך חניכה. כמו כן, התוכנית מתאימה למנהלי משאבי אנוש ומנהלי הדרכה בארגונים. ניתן להפעיל התוכנית לקבוצה הטרוגנית רב ארגונית וכן בארגון ספציפי למנהלים/עובדים המיועדים לכך.
תוצאה:
העבודה בקבוצה, תתבסס על טכניקה של למידה והתנסות, תוך שילוב דרכי הוראה שונות ובכלל זה, דיונים קבוצתיים, משחקי תפקיד, הדמיה וניתוח אירועים.
ארגון המבצע תהליך חניכה יעל ואפקטיבי, זוכה לתפוקות ורווחים מקצועיים וארגוניים, הניתנים למימוש בטווח הקצר והרחוק.

החניכה מאפשרת לארגון מספר דברים :
חניכה מאפשרת פיתוח ושיפור ביצועים, תוך מקסום משאבי זמן, איכות ותפוקה.
מאפשרת למידה נכונה של הסביבה הארגונית, המקצועית, הפוליטית והערכית בארגון.
מאפשרת השפעה ישירה על איכות תהליך הפיכת הנחנך לעובד איכותי, יצרני, המזדהה עם ערכי הארגון, ומאפשרת מיסוד הידע הארגוני.

על המרצה:
המנחה ניהול את כל תחום החניכה בשירותי הביטחון המיוחדים, הוא יועץ ארגוני מוביל שייעץ והנחה במיטב הארגונים בישראל, את נושא החניכה

תאור:
- בחניכה, לומד העובד לפתח כישורים ויכולות לביצוע מיטבי של תפקידו.
- בחניכה, לומד העובד להכיר לסגל נורמות התנהגות בארגון.
- לחניכה, השפעה ישירה על האופן והמידה בה יהפוך העובד לחלק מהארגון ומשך הזמן בו יישאר אפקטיבי.
- לחניכה, תרומה רבה לדרך בה יפתח העובד מסירות, נאמנות ותחושת שייכות לארגון.
נושאים המטופלים במהלך החניכה.
במהלך החניכה מטופלים הנושאים הבאים :
- נושאים מקצועיים.
- נורמות וערכים ארגוניים וצוותיים.
- היבטים ארגוניים- פוליטיים.
- התמודדות עם דילמות מקצועיות.
- התמודדות עם עומסים בעבודה.
- תהליכי קבלת החלטות.
רווחי הארגון מביצוע יעיל ואפקטיבי של תהליך חניכה.
מטרות התהליך המוצע
א. הכשרת עובדים בחברה לביצוע תהליכי חניכה בארגון.
ב. הכשרת מנהלים בחברה לניהול תהליכי חניכה בארגון.
תהליך הדרכתי להכשרת חונכים בארגון (סדנא)
ההכשרה לביצוע חניכה, תתמקד בשלושה שלבים עיקריים :
א. הערכות לקראת חניכה.
ב. ביצוע חניכה בפועל.
ג. סיום חניכה, הערכת התהליך ולמידה ארגונית.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994